Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Registrar (Giáo vụ)

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

Vietnamese Registrar - Integrated & Innovative | Nhân viên Giáo vụ - Hệ Hội nhập và Kiến tạo

Mô tả công việc

Work Location: Him Lam International School – Him Lam Green Park, Dai Phuc, Bac Ninh. | Địa điểm làm việc: Trường quốc tế Him Lam Bắc Ninh – khu đô thị Him Lam Green Park, Đại Phúc, Bắc Ninh.

 1. Responsibilities | Trách nhiệm chính
 • Perform the complete range of teacher duties which are in line with MoET/DoET regulations and international examination and accreditation authorities|Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục/ Sở Giáo dục và các tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế
 • Collaborate with teachers and the School Leadership Team to closely monitor and manage student learning. | Phối hợp với giáo viên và Ban Lãnh đạo Nhà trường để theo dõi và quản lý chặt chẽ việc học tập của học sinh.
 • Responsible for managing and recording academic profiles including Student records, teacher records, administrator records, and general management records of the school. | Chịu trách nhiệm quản lý và lưu trữ học bạ của học sinh bao gồm hồ sơ Học sinh, thành tích học tập, nhận xét của giáo viên, nhận xét của ban giám hiệu và hồ sơ quản lý chung của trường.
 • Be the contact point with the Department of Education and handle outgoing/incoming letters and reports. | Là đầu mối làm việc với Bộ/Sở Giáo dục và xử lý các công văn, báo cáo gửi đến hoặc chuyển đi.
 • Carrying out the storage and preservation of records related to exam questions and test scores. | Thực hiện việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến đề thi và điểm thi.
 • Synthesise, statistics, analyse, and report test scores. | Tổng hợp, thống kê, phân tích và báo cáo điểm thi.
 • Participate in the system administration of information technology applications in the management of student learning records. | Tham gia vào việc quản trị hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ học tập của học sinh.
 • Class placement at the beginning of the year and timetable scheduling. | Sắp xếp lớp học hàng năm và sắp xếp thời khóa biểu.
 • Implement the organisation of student assessment, periodical tests, and exams under the direction of MOET. | Thực hiện việc tổ chức đánh giá, kiểm tra định kỳ và các kỳ thi theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.
 • Update new regulations, activities, events, new policies, and notifications from the school to students so that they can acknowledge and follow them. | Cập nhật các quy định, hoạt động, sự kiện, chính sách mới, thông báo từ nhà trường đến học sinh để học sinh hiểu và thực hiện.
 • Track class grades and monitor the teacher's work schedule, schedule substitutes, makeup lessons, etc. | Theo dõi điểm lớp và theo dõi lịch làm việc của giáo viên, lịch dạy thay, dạy bù, v.v.
 • Abide by all professional standards pertaining to employee professionalism and conduct. | Tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến sự chuyên nghiệp và quy tắc ứng xử của nhân viên.
 • Other duties as assigned by the direct line manager and School Director. | Các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp và Tổng hiệu trưởng

Job Requirement

II. Requirement | Yêu cầu

1. Education | Học vấn

• Minimum Diploma Degree in Pedagogy/Administration Management or in another relevant discipline. | Tối thiểu bằng Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Sư Phạm hoặc các ngành khác liên quan

• Relevant Registrar Certificates | Các chứng chỉ nghiệp vụ giáo vụ liên quan 

2. Experience | Kinh nghiệm

• Minimum 1-2 years of experience in similar position | Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

• Having experience working in bilingual or international school is an advantage | Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường các trường song ngữ hoặc quốc tế là một lợi thế 

3. Skills and Knowledge | Kỹ năng và Kiến thức

• Pro-active and enthusiastic | Năng động và nhiệt tình

• Proficient in using Microsoft Office | Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

• Good command use of English | Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong công việc

• Planning, organization and management skills | Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và sắp xếp 

• High sense of responsibility and integrity | Có tinh thần trách nhiệm cao và chính trực

Similar Jobs

Giáo viên Toán

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
Giáo viên Toán

Giáo viên Tiếng Anh

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
Giáo viên Tiếng Anh

Teaching Assistant

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Teaching Assistant

Nhân viên Y tế

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Nhân viên Y tế

School Director Office Manager

Salary: 20,000,000 - 30,000,000 VND
Posted 16 days ago
School Director Office Manager

Giáo viên STEM

Salary: 10,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 24 days ago
Giáo viên STEM

Giáo viên Mỹ thuật

Salary: 10,000,000 - 18,000,000 VND
Posted 24 days ago
Giáo viên Mỹ thuật

Giáo viên Âm Nhạc

Salary: 10,000,000 - 18,000,000 VND
Posted 24 days ago
Giáo viên Âm Nhạc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.